TimTim App Mobile – Ui/Ux Design

Ứng dụng hẹn hò của công ty Appfactory. Sản phẩm mình làm gần đây khi làm ở công ty AppFactory.

Ở ứng dụng này mình đã xử lý lại hoàn toàn Ui-Ux lẫn một số lỗi về các step do mấy bạn làm kế hoạch lỗi làm ra.

Tool

  • Figma
  • Illustrator

Prototype