Golf Mobile App Design – Ui/Ux Design

Đây là một dự án mang tính cá nhân. Mục đích để ứng dụng cho một sản phẩm về Golf một thị trường đang chưa có App ở Việt Nam nhiều.

Các tính năng được đưa vào ứng dụng:

  • Mạng xã hội thu nhỏ dành cho cộng đồng Golf
  • Xem đánh giá sân Golf và Resort
  • Đặt Sân đánh Golf
  • Thuê Hướng dẫn đánh Golf
  • Chat và Video kèm theo Video hướng dẫn
  • ….

Tool

  • Illustrator
  • Figma

Prototype